Gia nhập Hội

I Điều kiện hội viên:

Công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi (doanh nhân trên 45 tuổi có tâm huyết với tổ chức Hội được kết nạp làm hội viên Vàng); là thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, tự nguyện xin gia nhập Hội đều có thể được xét kết nạp làm hội viên.

II.  Hội viên danh dự, cố vấn, Chủ tịch danh dự:

 1. Là các Doanh nhân xuất sắc trong và ngoài nước, các cá nhân tiêu biểu của các ngành, các giới có uy tín xã hội và nhiệt tình đóng góp xây dựng Hội có thể được mời làm hội viên danh dự của Hội.
 2. Những cá nhân và hội viên danh dự có khả năng đóng góp quan trọng làm tăng hiệu quả hoạt động Hội có thể được Ban Chấp hành mời làm cố vấn của Hội.
 3. Hội viên danh dự và cố vấn được tham gia các hoạt động của Hội nhưng không tham gia ứng cử, đề cử vào cơ quan lãnh đạo Hội và không tham gia biểu quyết các nghị quyết của Hội.
 4. Hội có thể mời và suy tôn một nhà lãnh đạo chính quyền có tâm huyết và nhiệt tình xây dựng, phát triển đội ngũ các doanh nhân trẻ làm Chủ tịch danh dự của Hội.

 

III Quyền của hội viên:

 1. Tham gia các hoạt động của Hội.
 2. Được ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Hội.
 3. Được nhận sự hỗ trợ của Hội để phát triển kinh doanh, nâng cao kiến thức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình. Được sử dụng dịch vụ do Hội cung cấp với những điều kiện ưu đãi.
 4. Được đề xuất, góp ý kiến và đề nghị Hội kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các vấn đề mà mình quan tâm.
 5. Được xin ra khỏi Hội khi không còn nguyện vọng tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội.

IV.  Nhiệm vụ của hội viên:

 1. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, Nghị quyết của Đại hội cũng như quyết định của Ban Chấp hành Hội.
 2. Tham gia các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.
 3. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội; tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.
 4. Đóng hội phí thường niên đủ và đúng hạn.

V.  Gia nhập Hội:

 1. Mọi cá nhân có đủ điều kiện quy định của Điều lệ này, có thể nộp đơn xin gia nhập tại văn phòng Hội hoặc qua website, email Hội.
 2. Hội viên khi không còn là lãnh đạo, đại diện của doanh nghiệp thì đương nhiên không còn là hội viên, trừ trường hợp Ban Chấp hành Hội có quyết định khác.

 

Link đăng ký Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh:

https://docs.google.com/forms/d/1OAmbHHiYp6cqSUJvR_yg-KwRQP28ZPxhC3XGsn38cpY/edit

Gửi phản hồi