Thông tin cần biết
Home / Về YBA Tây Ninh / Điều Lệ - Quy Chế / Quy chế làm việc của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh tây ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Quy chế làm việc của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh tây ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2021).
Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2021) họp và thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành thông qua các điều như sau:
Điều 1. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành
Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành
Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chấp hành
Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành
Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thường trực
Điều 6. Chế độ làm việc của Ban Thường trực
Điều 7. Trách nhiệm – quyền hạn của thành viên Ban Thường trực
Điều 8. Khen thưởng
Điều 9. Kỷ luật

Check Also

Quy chế Làm việc của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh tây ninh Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Quy chế  Làm việc của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh tây ninh …

Gửi phản hồi