Home / Về YBA Tây Ninh / Điều Lệ – Quy Chế

Điều Lệ – Quy Chế

Quy chế Làm việc của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh tây ninh Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Quy chế  Làm việc của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh tây ninh Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 BAN CHẤP HÀNH I. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành – Ban chấp hành làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. …

Đọc thêm »

Quy chế làm việc của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh tây ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2021). Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2021) họp và thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành thông qua các điều như …

Đọc thêm »